تاریخ تصویب : 1382/03/04

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت3/81/1710 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت3/81/1710 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 4/3/1382 شماره دادنامه: 96 کلاسه پرونده: 82/121
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت3/81/1710 شعبه سوم
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، حسب محتویات
پرونده کلاسه 80/2529 آقای شعیب فلسفی شکایت بطرفیت ناجا مطرح که منتهی به دادنامه
شماره 936 مورخ 18/6/1381 صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری گردیده که بموجب
برگ 14 پرونده بدوی آدرس جدید خود را اعلام اما از طرف شعبه بدوی آدرس قبلی در متن
دادنامه مذکور مرقوم و بر این اساس ابلاغ قانونی دادنامه بعمل آمده با تقدیم
دادخواست تجدیدنظر حسب دادنامه شماره 1784 مورخ 30/11/1381 این شعبه شکایت
تجدیدنظر خواه خارج از مهلت تشخیص گردیده قرار رد شکایت تجدیدنظر خواهی صادر شده
بنابمراتب نظر باینکه دادنامه بدوی خلاف منطوق ماده 78 آیین دادرسی مدنی ابلاغ
گردیده لذا در اجرای تبصره الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری با اعلام وقوع
اشتباه استدعای طرح موضوع در هیأت عمومی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه شاکی اقامتگاه خود را تغییر داده و مراتب را بشرح نامه مورخ 17/4/1381
به شعبه بدوی اعلام داشته، ارسال دادنامه بدوی به اقامتگاه قبلی نامبرده و الصاق
آن به محل مزبور بلحاظ نبودن شاکی و بستگان او در آن محل موافق قانون نبوده است و
در نتیجه تاریخ ابلاغ مزبور مبدأ شروع مهلت اعتراض نسبت به دادنامه بدوی محسوب
نمی‎شود. لذا صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی بشرح دادنامه شماره 1784 مورخ 30/11/1381 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محمول بر
اشتباه بوده است و به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان نقض
می‎شود و پرونده بمنظور رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر بشعبه اول تجدیدنظر ارجاع
می‎گردد.
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد