تاریخ تصویب : 1382/03/25

بطال نظریه شماره 4449 مورخ 6/8/1380 اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی

بطال
نظریه شماره 4449 مورخ 6/8/1380 اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 129 کلاسه پرونده: 81/75
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس محبی‎نوذر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 4449 مورخ 6/8/1380 اداره کل حقوقی
سازمان تعزیرات حکومتی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
با وحدت ملاک قراردادن تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب
1376 رؤسای سابق شعب تعزیرات حکومتی را که دارای پروانه کارآموزی وکالت هستند را
می‎توان به مدت 3 سال از وکالت در تعزیرات حکومتی آخرین محل خدمت منع نمود. با
توجه به اینکه در قانون چنین منعی پیش‎بینی نشده است ابطال نظریه شماره 4449 مورخ
6/8/1380 اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی را دارد.
مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2396/
210 مورخ 3/4/1381 اعلام داشته‎اند، نظریه شماره 4449 مورخ 6/8/1380 اداره کل
حقوقی در پاسخ به استعلام اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان بوده و منحصراً
جنبه مشورتی داشته است و یک تصمیم اداری و یا بخشنامه محسوب نمی‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه مفاد نامه شماره 4449 مورخ 6/8/1380 اداره کل حقوقی سازمان
تعزیرات حکومتی متضمن اظهارنظر مشورتی در پاسخ استعلام اداره کل تعزیرات حکومتی
استان هرمزگان و فاقد اعتبار اجرائی می‎باشد و تبعیت از آن الزامی نیست. بنابراین
از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه
اعتراض نسبت به نظریه مشورتی مذکور وجود ندارد.
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد