تاریخ تصویب : 1396/11/03 شماره ابلاغیه : ۱۱۰/۱۵۲/10239 تاریخ ابلاغیه : 1396/11/03

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 762_1396/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۱۰/۱۵۲/10239                                                              ۱۳۹۶/11/03
پیرو نامه شماره 110/152/10179_1396/9/21 وعطف به روزنامه رسمی شماره  21204_1396/10/5، بدین وسیله عبارت (...مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی ...) به عبارت (...مواد 49 و 60 قانون قاچاق کالا و ارز ...) در سطر دوم رأی وحدت رویه قضایی 762_1396/8/2 اصلاح می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد