تاریخ تصویب : 1396/10/26 شماره ابلاغیه : ۱۰۵۹۸۹هـ/ب تاریخ ابلاغیه : 1396/12/05

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره۱۰۵۹۸۹هـ/ب ۱۳۹۶/۱۲/۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۳۵۰۳۸/ت۵۴۹۸۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶، موضوع: «اصلاح آییـن نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «با عنایت به ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ـ مصوب ۱۳۷۲ـ که مقرّر می دارد: «نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد.»، بنابراین، تبصره «۶» الحاقی به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، که به موجب آن، «تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان های مناطق می توانند نحوه استفاده از زمین را از طریق کارگروه یادشده ] موضوع تبصره «۱» ماده (۸) اصلاحی [ تعیین نمایند»، چون مشعر به واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات هیأت وزیران به جای «کمیسیون های متشکل از چند وزیر ـ موضوع ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی ـ»، به کارگروهی است که مشتمل بر عضویت افراد غیر وزیر می باشد، مغایر قانون است.» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد