تاریخ تصویب : 1360/07/19

آیین نامه شورای عالی هواپیمایی کشوری

‌آیین‌نامه شورای عالی هواپیمایی
کشوری
1360.07.19 - 83160 - 1360.07.22 - 609
&‌هواپیمائی کشوری
&‌وزارت راه و ترابری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1360.7.19 بنا به پیشنهاد شماره 10505.2 مورخ 1360.6.29
وزارت راه و ترابری در اجرای تبصره ماده واحده "‌قانون تفویض‌اختیارات و وظایف
شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب 59.12.27" آیین‌نامه شورای‌عالی هواپیمایی کشوری
را به شرح زیر تصویب نمودند.
‌ماده 1 ـ شورای عالی هواپیمایی کشوری در اولین جلسه از بین اعضای یک‌نفر رییس و
یک نفر نایب رییس برای مدت یک‌سال انتخاب خواهد نمود که تجدید‌انتخاب آنها بلامانع
است. در غیاب رییس شورا اداره جلسات با نایب رییس است.
‌ماده 2 ـ در صورتی که رییس یا نایب رییس قبل از انقضای مدت فوت شود یا از مقام
خود استعفا دهد یا به سبب قانونی عضویت در شورا را از دست بدهد،‌شورا از بین اعضای
خود دیگری را برای آن سمت به جای عضو مزبور برای بقیه مدت انتخاب خواهد نمود.
‌ماده 3 ـ فرد مطلع سازمان هواپیمایی کشوری عضو شورا، سمت دبیری شورا را نیز خواهد
داشت دعوت و ترتیب جلسات، انجام امور اداری و تنظیم صورت‌جلسات شورای‌عالی، با نظر
رییس سازمان و در غیاب وی نایب رییس، از وظایف دبیر شورا است.
4 ـ برای تعیین نماینده مؤسسات هواپیمایی داخلی در شورا، رییس سازمان هواپیمایی
کشوری از کلیه مؤسسات هواپیمایی داخلی دعوت می‌نماید.
‌در صورتی که در اولین جلسه اکثریت حاصل نشود، این دعوت برای جلسه دیگری به فاصله
پانزده روز از جلسه اول تجدید می‌شود و انتخاب نماینده‌مؤسسات هواپیمایی داخلی با
رأی اکثریت حاضر در جلسه به عمل می‌آید.
‌مادام که مؤسسه یا شرکت هواپیمایی داخلی، منحصر به یک مؤسسه یا شرکت است رعایت
این ماده ضرورت ندارد و فقط در صورت لزوم از نماینده مؤسسه یا‌شرکت مزبور و یا
مؤسسات هواپیمایی مربوط دیگر جهت حضور در جلسات شورا دعوت خواهد شد. شرکت
هواپیمایی ملی ایران از شمول این ماده خارج و‌مشمول حکم قسمت اخیر بند 5 "‌قانون
تفویض اختیارات و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری" است.
‌ماده 5 ـ شورای عالی هواپیمایی کشوری، هر ماه لااقل یک مرتبه تشکیل جلسه خواهد
داد. در صورت احتیاج ممکن است به دعوت رییس، جلسات اضافی هم‌تشکیل شود و جلسه
موقعی رسمیت خواهد داشت که لااقل چهارنفر از اعضای صاحب رأی شورا که رییس یا نایب
رییس جز آنها باشد در جلسه حضور داشته‌باشند. تصمیمات شورا وقتی معتبر است که
لااقل چهار نفر از اعضای صاحب رأی حاضر در جلسه رأی موافق داده باشند.
‌ماده 6 ـ در جلسات شورای عالی هواپیمایی کشوری اخذ رأی علنی است مگر در مواردی که
رییس جلسه غیر علنی بودن رأی را ضروری تشخیص دهد که در‌این صورت رأی مخفی گرفته
خواهد شد.
‌ماده 7 ـ اموری که به شورای عالی هواپیمایی کشوری ارجاع و یا به وسیله اعضای جهت
طرح در شورا پیشنهاد می‌شود، به وسیله رییس شورا در دستور جلسه‌قرار خواهد گرفت و
باید لااقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل شورا به وسیله دبیر شورا به اطلاع اعضا و
در صورت لزوم مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی‌ایران و نماینده مؤسسات هواپیمایی
داخلی رسیده باشد.
‌ماده 8 ـ در صورتی که اکثریت اعضای شورا، با قید فوریت، موضوعی را برای طرح در
شورا پیشنهاد نمایند رییس آن موضوع را در دستور اولین جلسه شورا قرار‌خواه داد و
اگر در جلسه باشد در همان جلسه مطرح می‌شود.
‌ماده 9 ـ اگر موضوعی در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح و رد شده باشد آن موضوع
تا شش ماه قابل طرح مجدد در شورا نخواهد بود مگر در صورتی که‌به تشخیص پنج نفر از
اعضای، علل و موجبات جدیدی طرح مجدد موضوع را در شورا ایجاب نماید و یا نخست وزیر
طرح مجدد آن موضوع را لازم تشخیص‌دهد.
‌ماده 10 ـ مصوبات و تصمیمات شورای عالی هواپیمایی کشوری به امضای رییس شور به
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام خواهد شد و سازمان هواپیمایی‌کشوری اقدامات لازم را
در اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به عمل می‌آورد.
‌ماده 11 ـ برای هر جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری صورت جلسه‌ای تنظیم خواهد شد
که در آن خلاصه مذاکرات، نظرات و تصمیمات جلسه ذکر شده و‌به امضای حاضرین در جلسه
می‌رسد.
‌ماده 12 ـ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق مربوطه
را که برای انجام وظایف مقرر، مورد احتیاج شورا باشد تهیه و در‌اختیار شورا
بگذارد. سازمان‌ها و مؤسسات ذیربط مکلفند اطلاعات و اسناد و اوراق مورد نظر شورا
را در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار دهند.
‌ماده 13 ـ رییس شورای عالی هواپیمایی کشوری باید در نیمه دوم آبان ماه هر سال
گزارش سالانه فعالیت‌ها و همچنین پیشنهادات شورا را به نخست‌وزیر تقدیم‌نماید.
‌ماده 14 ـ آیین نامه شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب سال 1347 از تاریخ تصویب
این آیین‌نامه ملغی است و این آیین‌نامه مادام که قانون جدیدی‌هواپیمایی کشور به
تصویب نرسیده لازم‌الاجرا می‌باشد.
‌محمدرضا مهدوی‌کنی ـ نخست‌وزیر
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد