تاریخ تصویب : 1362/03/30

تعیین آقای نوروز کهزادی به سمت استاندار باختران

‌تعیین آقای نوروز کهزادی
به سمت استاندار باختران
1362.03.30 - 19082 - 1362.04.13 - 334
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.3.30 بنا به پیشنهاد وزیر کشور تصویب نمودند آقای
نوروز کهزادی به سمت استاندار باختران منصوب گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد