تاریخ تصویب : 1366/08/17

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد میلیون ریال جهت پرداخت هزینه های مربوط به تغذیه دانش آموزان مناطق محروم و روستایی استان سیستان و بلوچستان به وزارت آموزش و پرورش

‌تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد میلیون ریال جهت پرداخت هزینه‌های
مربوط به تغذیه دانش‌آموزان مناطق محروم و‌روستایی استان سیستان و بلوچستان به
وزارت آموزش و پرورش
1366.08.17 - .77886ت651 - 1366.08.23 - 1970
&‌بودجه
&‌وزارت برنامه و بودجه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.8.17 بنا به درخواست شماره .186 سمت مورخ
1366.7.25 وزارت آموزش و پرورش و نظریه شماره1.9368.60.4141 مورخ 1366.8.10 وزارت
برنامه و بودجه به استناد بند "‌د" تبصره 7 قانون بودجه سال 1366 کل کشور تصویب
نمودند.
‌مبلغ چهارصد میلیون (400.000.000) ریال از محل اعتبارات منظور در ردیف 503001
(‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) جهت پرداخت هزینه‌های مربوطه به‌تغذیه دانش‌آموزان
مناطق محروم و روستایی استان سیستان و بلوچستان در اختیار وزارت آموزش و پرورش
قرار گیرد.
‌اعتبارات مذکور پس از مبادله موافقت‌نامه مربوطه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف
خواهد رسید.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد