تاریخ تصویب : 1375/09/14

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال برای اجرای دو پروژه مندرج در تصویب نامه به سازمان برنامه و بودجه استان فارس

‌تأمین اعتبار و
اختصاص مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال برای اجرای دو پروژه مندرج در
تصویب‌نامه به سازمان برنامه و‌بودجه استان فارس
1375.09.14 - .105028ت17458ه - 1375.09.20 - 143
&‌بودجه - سازمانهای دولتی
&‌سازمان برنامه و بودجه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پیشنهاد شماره 2850 - 5142.40 - 102
مورخ 1375.9.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)‌قانون محاسبات عمومی
کشور - مصوب 1366 - تصویب نمود:
‌مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (1.100.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503002
"‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده عمرانی" در اختیار سازمان برنامه و‌بودجه استان فارس
قرار گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی ذیربط مطابق مقررات
مربوط برای اجرای پروژه‌های زیر به مصرف برسد:
1 - احداث 30 کیلومتر راه ارتباطی لارستان به راه اصلی سیرجان - بندر عباس ششصد
میلیون (600.000.000) ریال.
2 - رفع مشکل آب آشامیدنی دهستان فداغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد