تاریخ تصویب : 1375/09/14

اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی بند "ه" تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 کل کشور

‌اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند "ه" تبصره (17) قانون بودجه سال
1375 کل کشور
1375.09.14 - .106566ت17286ه - 1375.09.20 - 145
&‌بودجه - روابط موجر و مستأجر - معاملات و اموال دولتی
&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای
اسلامی (‌موضوع نامه شماره 1381ه.ب مورخ 1375.7.28)‌تصویب نمود:
‌ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 کل کشور -
موضوع تصویب‌نامه شماره .15531ت 16315ه مورخ 1374.12.28 -‌حذف و شماره مواد بعدی
به ترتیب اصلاح می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد