تاریخ تصویب : 1375/09/14

اصلاح مواد (2 و 3) آیین نامه اجرایی بند "ی" تبصره (13) قانون بودجه سال 1375

‌اصلاح مواد (2 و 3) آیین‌نامه اجرایی بند "ی" تبصره (13) قانون بودجه
سال 1375
1375.09.14 - .106567ت17288ه - 1375.09.20 - 145
&‌استخدامی کشوری - بودجه - معاملات و اموال دولتی - هواپیمایی
&‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای
اسلامی (‌موضوع نامه شماره 1367ه.ب مورخ 1375.7.22)‌تصویب نمود:
‌در مواد (2) و (3) آیین‌نامه اجرایی بند "ی" تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 کل
کشور - موضوع تصویب‌نامه شماره .38707ت 16415ه مورخ1374.12.28 - عبارت "‌هیأت
وزیران" جایگزین عبارت "‌بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط" می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد