تاریخ تصویب : 1375/09/14

آیین نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

‌آیین‌نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45)
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
1375.09.14 - .106935ت16410ه - 1375.09.20 - 145
&‌آب و نیرو - بودجه - تقسیمات کشوری - حفاظت محیط زیست - درآمدهای اختصاصی دولتی
و عوارض - سازمانهای دولتی - صنایع - مالیات -‌محاسبات عمومی - معادن
&‌سازمان حفاظت محیط زیست - وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پیشنهاد شماره 2639 - 21 مورخ
1375.12.16 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (45) قانون‌وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - آیین‌نامه اجرایی بندهای "ب،
ج و د" ماده (45) قانون مزبور را به شرح زیر‌تصویب نمود:
[z]‌آیین‌نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین
‌ماده 1 - منظور از "‌قانون" "‌سازمان" در این آیین‌نامه، قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 1373 و سازمان حفاظت محیط‌زیست
می‌باشد.
‌ماده 2 - مبالغ حق‌الزحمه ارائه خدمات کارشناسی و آزمایشگاهی که در اجرای قانون
اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حق‌الزحمه‌کارشناسی مصوب 1361
دریافت می‌گردد به حسابهای جداگانه‌ای که توسط خزانه افتتاح شده یا می‌شود واریز و
معادل صد درصد مبالغ واریزی از محل اعتبار‌مربوط در قانون بودجه کل کشور در اختیار
سازمان قرار می‌گیرد تا به ترتیب زیر به مصرف برسد:
‌الف - درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه خرید وسایل و تجهیزات
آزمایشگاهی، توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های سازمان و آموزش کارکنان‌آزمایشگاه‌های
مذکور به مصرف خواهد رسید.
ب - درآمد حاصل از ارائه خدمات کارشناسی در زمینه انجام فعالیت‌های مطالعاتی و
پژوهشی زیست محیطی و تشویق کارشناسان، با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط به مصرف
خواهد رسید.
‌ماده 3 - درآمد حاصل از انجام امور تندیس آرایی (‌تاکسیدرمی) جانوران برای مؤسسات
علمی و تحقیقاتی و موزه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین‌نمایشگاه‌ها که در
اجرای قانون راجع به اجازه تاکسیدرمی جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قابل
دریافت حق‌الزحمه مصوب 1360 اخذ و بر اساس‌بند "ج" ماده (45) قانون در اختیار
سازمان قرار می‌گیرد، در زمینه توسعه و تکمیل موزه ملی تاریخ طبیعی سازمان و تجهیز
کارگاه‌های مربوط و برگزاری‌نمایشگاه‌های حیات وحش و پرداخت حق‌الزحمه انجام
فعالیتهای هنری و تخصصی در موزه مذکور و کارگاه‌های تندیس آرایی به مصرف خواهد
رسید.
‌ماده 4 - کارخانجات، کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش
تولیدات خود اعم از کالا و خدمات را در هر سال به حساب جداگانه‌ای‌واریز و از محل
وجوه این حساب هزینه‌های مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی‌ها را طبق
مقررات این آیین‌نامه پرداخت نمایند.
‌ماده 5 - مخارج و هزینه‌هایی که کارخانجات و کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی
در اجرای بند "‌د" ماده (45) قانون و مقررات این آیین‌نامه به تشخیص و یا‌تحت نظر
سازمان هزینه می‌نمایند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد.
‌تبصره - در صورتی که یک در هزار فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی و
معدنی مذکور پس از انجام هزینه‌های مقرر در این آیین‌نامه در پایان سال‌مالی تماماً
به مصرف نرسیده باشد، معادل آن در سال‌های بعد قابل هزینه بوده و جزء هزینه‌های
قال قبول مالیاتی سالی که وجوه مزبور در آن به مصرف رسیده‌است محاسبه خواهد شد.
‌ماده 6 - با توجه به اینکه تشخیص درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و
کارگاه‌ها و اجرای بند "‌د" ماده (45) از طریق رسیدگی به حسابهای مالیاتی
آنان‌میسر می‌باشد، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به
حسابهای آنها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه، بنا به درخواست سازمان‌درآمد هر
یک از کارخانجات و کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی را به سازمان یا ادارات کل حفاظت
محیط زیست استانها (‌به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوع‌ماده 232 قانون مالیاتهای
مستقیم) اعلام خواهند نمود.
‌تبصره - کارخانجات، کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند بنا به درخواست
سازمان مبالغ یک در هزار موضوع بند "‌د" ماده (45) قانون را رأساً و یا در‌صورتی که
عملیات فروش تولیدات و عرضه خدمات خود را از طریق دفاتر مرکزی یا دفاتر فروش در
نقاط دیگر و یا به صورت فعالیتهای تکمیلی و تبدیلی از‌طریق مؤسسات دیگر انجام
می‌دهند، از طریق دفاتر فروش ذیربط به سازمان اعلام نمایند.
‌ماده 7 - کارخانجات و کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی موظفند منفرداً یا مشترکاً در
چارچوب واحدهای مستقر در شهرکها و مجتمع‌های صنعتی، در زمینه حفظ‌محیط زیست و
جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز مشجر و جذاب آلودگی‌ها تحت نظر و
با موافقت قبلی سازمان حسب مورد اقدامات زیر را از‌محل وجوه موضوع ماده (4) این
آیین‌نامه به عمل آورند:
‌الف - انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت پیشگیری و کنترل آلودگی ناشی از
فعالیت منابع آلوده‌کننده.
ب - تأمین و نصب دستگاه‌ها و ایستگاه‌های اندازه‌گیری کنترل آلودگی هوا و ایجاد
آزمایشگاه و سیستمهای تصفیه فاضلاب.
ج - تهیه و تأمین تجهیزات و وسایل مناسب برای پیگیری و جلوگیری و یا کاهش مؤثر
آلودگی‌ها.
‌د - پرداخت هزینه‌های کارشناسی و خدمات فنی رفع آلودگی‌ها.
ه - ایجاد فضای سبز مشجر در محوطه کارخانجات و کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی
و سایر نقاط به تشخیص سازمان.
‌ماده 8 - در صورتی که حفظ محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از آلودگی و ایجاد فضای
سبز در سطح یک منطقه وسیع یا شهرستان و یا استان به تشخیص‌سازمان ضرورت داشته باشد
به نحوی که تأمین امکانات و وجوه مذکور از عهده یک واحد صنعتی و معدنی خارج باشد،
سازمان هزینه‌های انجام فعالیت مذکور‌را بر اساس طرح مصوب با تعیین سهم هر یک از
کارخانجات و کارگاه‌ها مشخص و مراتب را جهت پرداخت هزینه‌های اجرای طرح از محل
وجوه موضوع ماده(4) این آیین‌نامه به آنان اعلام خواهد نمود
‌تبصره - طرح‌های زیست‌محیطی موضوع این ماده در هر استان به تصویب کمیسیونی به
ریاست استاندار و عضویت مدیران کل سازمان حفاظت محیط زیست،‌صنایع، امور اقتصادی و
دارایی، برنامه و بودجه و معادن و فلزات و رؤسای سازمان کشاورزی و جهاد سازندگی
استان مربوط خواهد رسید. مدیر کل سازمان‌حفاظت محیط زیست استان سمت دبیر کمیسیون
فوق را بر عهده خواهد داشت.
‌ماده 9 - تشخیص اولویت انجام فعالیتها و هزینه‌های موضوع مواد (7) و (8) این
آیین‌نامه با توجه به شرایط هر منطقه و نوع و میزان آلودگی محیط زیست و نوع‌فعالیت
کارخانجات و کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی بر عهده سازمان می‌باشد.
‌ماده 10 - سازمان بر نحوه انجام تکالیفی که کارخانجات، کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی
و معدنی به موجب مقررات این آیین‌نامه و مفاد بند "‌د" ماده (45) قانون‌بر عهده
دارند نارت خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ذیربط و صاحبان و مسئولان
کارخانجات و کارگاه‌ها موظفند در اجرای بند "‌د" ماده (45) قانون‌همکاری لازم را
با سازمان به عمل آورد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد