تاریخ تصویب : 1375/09/14

آیین نامه مالی واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور

‌آیین‌نامه مالی
واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور
1375.09.14 - .76ت16998ه - 108 - 1375.09.26 - 148
&‌بودجه - تأمین اجتماعی - سازمانهای دولتی - محاسبات عمومی
&‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پیشنهاد شماره 5053 مورخ 1375.5.22
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (5)‌ماده واحده لایحه قانونی
راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران،
آیین‌نامه واحدهای خدماتی سازمان‌بهزیستی کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]‌آیین‌نامه مالی واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور
‌ماده 1 - واحدهای خدماتی موضوع تبصره (5) ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل
سازمان بهزیستی کشور - مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی‌ایران - واحدهایی هستند که
خدمات پیشگیری، توانبخشی، حمایت خانواده و کارآموزی و بازپروری را به طور مستقیم
در استانها در قالب برنامه‌های مربوط‌مندرج در قوانین بودجه سالانه ارایه می‌دهند.
‌ماده 2 - مصرف آن قسمت از اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه که جهت ارایه
خدمات مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه به واحدهای خدماتی موضوع‌ماده مذکور اختصاص
می‌یابد، تابع قانون "‌نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون
محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثنی هستند" - مصوب 1364 - و آیین‌نامه
اجرایی آن می‌باشد.
‌ماده 3 - آن قسمت از اعتبارت مذکور در این آیین‌نامه که برای کمک به اشخاص خصوصی
اعم از حقیقی و حقوقی شامل مدد جویان تحت پوشش، مراکز هیأت‌امنایی، مؤسسات و مراکز
خیریه اختصاص می‌یابد، مطابق دستورالعملی که به تصویب رییس سازمان بهزیستی کشور
می‌رسد، مصرف می‌شود.
‌ماده 4 - مصرف سود سهامی که به منظور تحقق اهداف (‌واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی
کشور هدیه شده یا می‌شود، تابع مقررات این آیین‌نامه خواهد‌بود).
‌این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 40326 مورخ 1359.8.3 و اصلاحات آن
می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد