تاریخ تصویب : 1375/09/14

آیین نامه اجرایی تبصره (5) ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

‌آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری
از جنگلها و مراتع کشور
1375.09.14 - .6878ت16259ه - 1375.09.27 - 149
&‌آب و نیرو - اراضی (‌شهری - کشاورزی) - بودجه - جنگلها و مراتع - دفاتر اسناد
رسمی - سازمانهای دولتی - محاسبات عمومی - مدنی - معاملات و‌اموال دولتی
&‌وزارت جهاد سازندگی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پیشنهاد شماره .25309ص.10.‌و مورخ
1374.11.16 وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (5) ماده(34) اصلاحی قانون حفاظت
و بهره‌برداری از جنگلها و مرتع کشور - مصوب 1373 - آیین‌نامه اجرایی تبصره مزبور
را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]‌آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و
مراتع کشور
‌ماده 1 - تعریف اصلاحات به کار برده در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد.
‌الف - اراضی بیابانی:
‌اراضی خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوبی است که فاقد پوشش گیاهی پایا بوده و یا پوشش
گیاهی طبیعی دایمی آن به میزانی است که بهره‌برداری از آن در‌شرایط طبیعی مقرون به
صرفه و صلاح نباشد.
ب - اراضی کویری:
‌اراضی کویری پست‌ترین نقاط اراضی بیابانی است که دارای سخت‌ترین شرایط محیطی بوده
و به طور طبیعی توان تولید بیولوژیکی نداشته باشند.
ج - طرح اجرایی:
‌طرح اجرایی مجموعه مدونی است حاوی شناخت، مطالعه، برنامه‌ریزی (‌نظم زمانی و
مکانی کلیه اقدامات) و بیلان که مطابق این آیین‌نامه در قالب طرح‌های‌درختکاری،
بوته کاری، مرتعداری، آبخیزداری و یا تلفیق آنها با رعایت استعداد اراضی و
استراتژی توسعه پایدار کشور توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه‌می‌گردد.
‌د - واگذاری:
‌واگذاری در این آیین‌نامه اعم است از:
1 - واگذاری موقت که در قالب عقد اجازه می‌باشد.
2 - واگذاری قطعی که به مفهوم انتقال قطعی و در قالب عقد بیع می‌باشد.
ه - اشخاص:
‌منظور از اشخاص در این آیین‌نامه اشخاص حقیقی و حقوقی تابع جمهوری اسلامی ایران
است.
‌و - ایثارگران:
‌منظور از ایثارگران مصادیق مندرج در تبصره یک ماده یک قانون نحوه واگذاری سهام
دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 1373 می‌باشد.
‌ز - طرح مصوب:
‌طرحی است که در چهارچوب طرح اجرایی تهیه شده و از نظر فنی توسط سازمان جنگلها و
مراتع کشور مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.
‌تبصره - تشخیص اراضی بیابانی و کویری بر اساس تعاریف فوق به عده سازمان جنگلها و
مراتع کشور است و دستورالعمل آن توسط سازمان مزبور تهیه و پس‌از تصویب وزیر جهاد
سازندگی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
‌ماده 2 - طرح‌های اجرایی بر اساس مطالعات و بررسی کارشناسی لازم برای مناطق مستعد
و مناسب توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور تهیه و به تصویب‌وزارت جهاد سازندگی
خواهد رسید.
‌در این طرح‌ها سطح قابل واگذاری،‌نوع و میزان آن، امکانات و نهاده‌ها و تعهدات
دولت و سهم مشارکت متقاضیان تعیین می‌شود.
‌ماده 3 - میزان اراضی قابل واگذاری و مدت اجاره به اشخاص موضوع این آیین‌نامه جهت
اجرای طرح‌های درختکاری، بوته کاری، مرتعداری و آبخیزداری‌متناسب با طرح مصوب به
تشخیص سازمان جنگلها و مراتع کشور تعیین خواهد شد.
‌تبصره - حداکثر میزان اراضی قابل واگذاری به هر شخص به صورت موقت یا قطعی، ده
هزار هکتار می‌باشد.
‌ماده 4 - وزارت نیرو بنا به درخواست وزارت جهاد سازندگی به منظور تأمین آب
طرح‌های مصوب موضوع این آیین‌نامه که جهت اجرا نیاز به استحصال آبهای‌سطحی و
زیرزمینی دارند، مجوز لازم را به شرح زیر صادر می‌نماید:
‌الف - در مورد طرح‌های مصوب واقع در مناطقی که برداشت آب در آن مناطق بلامانع
است، وزارت نیرو مطابق طرح‌های مصوب اجازه بهره‌برداری را با رعایت‌مقررات مربوط
به نام مجری طرح صادر می‌نماید.
ب - در مورد آن دسته از طرح‌های مصوب که در آنها سازه‌های مناسب آبی جهت تغذیه
منابع آب توسط هرز آبها پیش‌بینی و اجرا می‌شود، وزارت نیرو بنا به‌درخواست مجری
طرح به منظور تأمین آب مورد نیاز برای شرب و نگهداری طرح، متناسب با میزان آبی که
ذخیره می‌شود، مجوز بهره‌برداری به نام مجری طرح‌صادر می‌نماید.
ج - در مورد آن دسته از طرح‌های مصوب که صرفاً برای ایجاد پوشش گیاهی با هدف حفظ آب
و خاک منطقه، نیاز به بهره‌برداری از منابع آب دارند، پروانه‌بهره‌برداری که در هر
حال مدت آن از هشت سال تجاوز نخواهد کرد، به نام وزارت جهاد سازندگی صادر
می‌نماید.
‌ماده 5 - اراضی مورد نیاز طرح‌های مصوب مطابق دستورالعمل مربوط به تصویب وزیر
جهاد سازندگی می‌رسد، در قالب عقد اجاره به متقاضیان واگذار می‌شود.
‌تبصره 1 - نمونه قراردادهای موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و
در اختیار سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 2 - مدت اجاره اراضی متناسب با طرح مصوب می‌باشد و اشخاص طرف قرارداد باید
سالانه معادل یک درصد ارزش معاملاتی اراضی در زمان انعقاد‌قرارداد اجاره را به
عنوان اجاره اراضی، به دولت پرداخت نمایند.
‌ماده 7 - واگذاری قطعی اراضی موضوع این آیین‌نامه به اشخاص طرف قرارداد منوط به
ارایه درخواست کتبی آنها بعد از اجرای طرح و ارایه گزارش کارشناس‌ناظر و تأیید
سازمان جنگلها و مراتع کشور و گذشت حداقل پنج سال از تاریخ واگذاری موقت، می‌باشد.
‌تبصره - واگذاری قطعی اراضی موضوع این آیین‌نامه به قیمت معاملاتی زمان انعقاد
آخرین قرارداد اجاره، صورت خواهد گرفت.
‌ماده 8 - چنانچه اشخاص طرف قرارداد اقتضای افزایش مدت یا تغییر و اصلاح طرح را
بنمایند، مراتب با رعایت مفاد این آیین‌نامه توسط سازمان جنگلها و‌مراتع کشور مورد
بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب، به موجب متمم قرارداد عمل خواهد شد.
‌ماده 9 - درآمدهای ناشی از اجرای این آیین‌نامه به حساب خاصی که نزد خزانه افتتاح
شده یا می‌شود واریز و معادل آن از محل اعتبار خاصی که به همین منظور‌در قوانین
بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا
منحصر در اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع کشور و انجام امور
زیربنایی و آبخیزداری در مناطق مربوط به مصرف برسد.
‌ماده 10 - کلیه هزینه‌های تنظیم سند اجاره و انتقال اراضی به هنگام واگذاری موقت
و قطعی به عهده اشخاص طرف قرارداد (‌متقاضی) می‌باشد.
‌هزینه‌های مذکور جزو هزینه‌های طرح محسوب خواهند شد.
‌ماده 11 - اعمال اصلاحات مورد نیاز در این آیین‌نامه با پیشنهاد وزارت جهاد
سازندگی و تصویب هیأت وزیران میسر خواهد بود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد