تاریخ تصویب : 1397/12/08 شماره ابلاغیه : ۱۶۴۸۸۱/ت۵۵۵۱۰هـ تاریخ ابلاغیه : 1397/12/08

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان چهار محال و بختیاری

شماره۱۶۴۸۸۱/ت۵۵۵۱۰هـ ۱۳۹۷/۱۲/۸ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان چهار محال و بختیاری وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۳۰۹۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: الف ـ دهستان ارمند از بخش مرکزی شهرستان لردگان در استان چهار محال و بختیاری منتزع و به بخش خانمیرزا شهرستان یادشده ملحق می‏شود. ب ـ دهستان سپیدار به مرکزیت روستای سونک از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش خانمیرزا ایجاد می‏شود: ۱ـ بوگر ۲ـ مسن ۳ـ سرتنگ مسن ۴ـ سونک ۵ ـ نازک ۶ ـ دادا پ ـ نام روستای ارمند علیا دهستان ارمند، به ارمند تغییر می‏یابد. ت ـ بخش ارمند به مرکزیت روستای ارمند از ترکیب دهستان‏های سپیدار و ارمند در شهرستان لردگان ایجاد می‏شود. ث ـ مرکز دهستان خانمیرزا بخش خانمیرزا از شهر آلونی به روستای دو مکان تغییر می یابد. ج ـ شهرستان خانمیرزا به مرکزیت شهر آلونی از ترکیب بخش‏های زیر در استان چهارمحال و بختیاری ایجاد می‏شود: ۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر آلونی شامل دهستان‏های جوانمردی و خانمیرزا ۲ـ بخش ارمند معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد