تاریخ تصویب : 1397/12/28 شماره ابلاغیه : ۵۵۳۱۲/۱۷۶۷۵۶ تاریخ ابلاغیه : 1397/12/28

اصلاح ماده (۳) آیین­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

شماره۵۵۳۱۲/۱۷۶۷۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ اصلاح ماده (۳) آیین­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نظر به اینکه در ماده (۳) آیین­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۱۲۸/ت۵۵۳۱۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹، عبارت «ردیف (۳۵ ـ ۵۳۰۰۰۰)» به صورت عبارت «ردیف (۳۶ ـ ۵۳۰۰۰۰)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد