تاریخ تصویب : 1370/08/29

انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان آذربایجان غربی

‌انجام اصلاحاتی در
دهستانهای استان آذربایجان غربی
1370.08.29 - .71023ت140ک - 1370.10.14 - 214
&‌تقسیمات کشوری و وظایف استانداران
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1370.8.29 با توجه
به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24)، بنا به پیشنهاد شماره 9218.1.4.42 مورخ 1370.8.20 وزارت کشور و به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب 1362 اصلاحات زیر را در
دهستانهای استان آذربایجان غربی تصویب نمودند:
‌الف: شهرستان خوی
----------------------
- مرکز دهستان الند از روستای دیزج الند به روستای بله‌سور سفلی تغییر یابد.
ب: شهرستان سلماس
----------------------
- مرکز دهستان لکستان از روستای سلطان احمد به روستای قره قشلاق تغییر یابد.
ج: شهرستان پیرانشهر
----------------------
- مرکز دهستان لاهیجان غربی از روستای دربکه به روستای سیلوه تغییر یابد.
- دهستان لاهیجان به مرکزیت روستای دربکه مشتمل بر روستاها، مزارع، و مکانها به
شرح زیر:
1 - کاسه‌گران، 2 - ریگ‌آباد، 3 - گردآشوان، 4 - لاوین، 5 - گرده گوران، 6 -
برکمران، 7 - کیله حسن، 8 - گنه‌دار، 9 - خره بردشان، 10 - خراپا،، 11
-‌زینوایجان، 12 - زنگ‌آباد، 13 - کنده قولان سفلی، 14 - کنده قولان علیا، 15 -
اشنوزنگ، 16 - دربکه، 17 - برده قل
‌مطابق نقشه و کروکی 1.250000 ضمیمه که ممهور به مهر هیأت دولت است در بخش مرکزی
این شهرستان ایجاد و تأسیس گردد.
‌د: شهرستان ماکو
----------------------
- دهستان ببه جیک از بخش شوط منتزع و به بخش سیه چشمه این شهرستان ملحق شود.
- مرکز دهستان چایباسار شرقی از روستای یولاگلدی به روستای عشق‌آباد تغییر یابد.
- روستای قره جالو از دهستان قره قویون جنوبی منتزع و به دهستان زنگبار ملحق شود.
- روستای قیاسی از دهستان گچلرات منتزع و به دهستان قره قویون جنوبی ملحق شود.
- روستای دانالوی بزرگ، دنالوی کوچک، چمنلو و آغبلاق چمنلو از دهستان چایباسار
جنوبی منتزع و به دهستان قلعه دره‌سی ملحق شوند.
- نام دهستان گچلرات به گچلرات غربی تغییر یابد.
- دهستان گچلرات شرقی به مرکزیت روستای بیگ‌جان مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانها
به شرح زیر:
1 - دودای، 2 - شیخ حمزه‌لو، 3 - قلعه جوق، 4 - دیوانخانه، 5 - تپه‌سی دلیک، 6 -
ایلانلو، 7 - بیگ‌جان، 8 - اینچه دره‌سی، 9 - باقرکندی، 10 - حسن‌کندی، 11 -
عزیزکندی، 12 - شهرک سدارس، 13 - قورشاقلوی کرد، 14 - قورشاقلو، 15 - گچلر، 16 -
ترمیش، 17 - مزرعه دیوانخانه، 18 - شهرک، 19 -‌شبیلوی سفلی، 20 - شبیلوی علیا، 21
- پاسگاه مرزی شبیلو، 22 - سدارس، 23 - پاسگاه مرزی تکداغ، 24 - پاسگاه مرزی
سدارس،، 25 - پاسگاه مرزی‌قشلاق، 26 - پاسگاه مرزی قنبرکندی
‌مطابق نقشه و کروکی 1.250000 ضمیمه که ممهور به مهر هیأت دولت است در بخش پلدشت
این شهرستان ایجاد و تأسیس گردد.
- دهستان یولاگلدی به مرکزیت روستای یوگلدی مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانها به
شرح زیر:
1 - حسین علی‌کندی عجم، 2 - نظمی کندی، 3 - کردکندی، 4 - قابان باسان، 5 - تپه
باشی غاز، 6 - بولاگلدی، 7 - قره ایاق، 8 - ورمزیار، 9 - خلج عجم،10 - خلج کرد، 11
- عظیم کندی، 12 - علی‌کندی، 13 - گدای، 14 - ملااحمد، 15 - خوک، 16 - اورتاکند،
17 - کش ارخی، 18 - بیانچلی عجم، 19 -‌قوردالدرین عجم، 20 - قوردالدرین کرد
‌مطابق نقشه و کروکی 1.250000 ضمیمه که ممهور به مهر هیأت دولت است در بخش شوط این
شهرستان ایجاد و تأسیس گردد.
ه: شهرستان میاندوآب
----------------------
- دهستان مکریان شمالی از بخش مرکزی شهرستان مهاباد منتزع و به بخش مرکزی این
شهرستان ملحق شود.
- مرکز دهستان مکریان شمالی از روستای تلخاب به روستای حاج حسن تغییر یابد.
- مرکز دهستان زرینه رود جنوبی از روستای سوگلی تپه به روستای سرچنار تغییر یابد.
- مرکز دهستان مرحمت‌آباد جنوبی از روستای گوگ تپه خالصه به روستای للکلو تغییر
یابد.
- دهستان زرینه‌رود به مرکزیت روستای بکتاش مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانها به
شرح زیر:
1 - بکتاش، 2 - ساتلمیش محمدلو، 3 - علی‌بیگلو، 4 - دوه‌چی، 5 - قرمز خلیفه علیا،
6 - قرمز خلیفه سفلی، 7 - جارچلو، 8 - قدرت‌کندی،، 9 - کوسه لر‌علیا، 10 - کوسه‌لر
سفلی، 11 - ساتلمیش محمدآباد، 12 - ساتلمیش توپخانه، 13 - اسلام تپه، 14 - یاریجان
خالصه، 15 - یاریجان علیا، 16 - یاریجان‌سفلی، 17 - جواد حصاری، 18 - حاج حسین
علیا، 19 - حاج حسن خالصه، 20 - تازه‌کند حاج حسن، 21 - کوره آجر عقاب، 22 - کوره
آجر زیبا، 23 -‌کوره آجر شاهین
‌مطابق نقشه و کروکی 1.250000 ضمیمه که ممهور به مهر هیأت دولت است در بخش مرکزی
این شهرستان ایجاد و تأسیس گردد.
- دهستان مرحمت‌آباد به مرکزیت روستای گوگ تپه خالصه مشتمل بر روستاها، مزارع و
مکانها به شرح زیر:
1 - گوگ تپه خالصه، 2 - گوگ تپه لله، 3 - کانیه سر، 4 - زنجیرآباد، 5 - تازه‌کند
حاصل قوبی، 6 - حاصل قوبی افشار، 7 - شهرک اوچ تپه کرد، 8 - اوچ تپه‌کرد، 9 - اوچ
تپه قلعه، 10 - حاصل قوبی امیرآباد، 11 - حسن‌کندی، 12 - ایستگاه کشاورزی، 13 -
کوره آجر سلیم خان، 14 - کوره آجر شعبان، 15 - کوره‌آجر علی درویش، 16 - کوره آجر
کارگر 1، 17 - کوره آجر کارگر 2، 18 - کوره آجر منوچهر لکیان، 19 - کوره آجر حاجی
باباخان، 20 - کوره آجر سجاد، 21 -‌یقینعلی تپه، 22 - بشیر کندی
‌مطابق نقشه و کروکی 1.250000 ضمیمه که ممهور به مهر هیأت دولت است در بخش مرکزی
این شهرستان ایجاد و تأسیس گردد.
‌و: شهرستان مهاباد
----------------------
- مرکز دهستان منگور شرقی از روستای حمزه آباد به روستای عبداله کرده تغییر یابد.
‌تأیید می‌گردد - اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ، 1370.10.2، به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده
است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
>‌نقشه: تصویب‌نامه‌ها 1370 - جلد 2 - صفحه 219 الی 223<
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد