تاریخ تصویب : 1370/12/21

آیین نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

‌آیین‌نامه
نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت
1370.12.21 - .4287ت562ه - 1371.01.24 - 759
&‌استخدام کشوری - هواپیمایی کشوری
&‌شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.12.21 به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت
بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب1370.9.27 "‌آیین‌نامه
نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت" را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]"‌آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت"
‌به منظور استفاده مناسب از امکانات ترابری هوایی کشور برای انجام خدمات و وظایف
قانونی محول و در جهت حداکثر استفاده از وقت و توان مسئولان رده‌بالای کشور و
عنایت به ضرورت رعایت حداکثر صرفه‌جویی در کاربری این امکانات آیین‌نامه ذیل به
اجرا گذارده می‌شود.
‌ماده 1 - استفاده از هواپیماها و هلیکوپترهای اختصاصی دولت جهت انجام مأموریتهای
خاص در سطح مقامات عالیرتبه کشور امکان‌پذیر می‌باشد.
‌ماده 2 - تقاضای استفاده از هواپیماها و هلیکوپترهای اختصاصی با امضای مقام مجاز
یا فرد معرف شده از طرف وی به اداره کل تشریفات نهاد ریاست‌جمهوری ارسال و مراحل
تعیین و تخصیص وسیله مورد نیاز با توجه به امکانات موجود کشور توسط واحد فوق انجام
و بعد از هماهنگی‌های لازم ابلاغ‌می‌گردد.
‌ماده 3 - نحوه استفاده مقامات نظامی و انتظامی از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی در
زمان صلح و تعیین رده‌های مجاز بر اساس آیین‌نامه مجزایی خواهد بود که‌توسط وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت کشور تهیه و به تصویب مقام معظم فرماندهی کل
قوا یا نماینده ایشان خواهد رسید.
‌ماده 4 - هزینه هر گونه استفاده اختصاصی از وسایل پرنده می‌باید با ذکر مدت و
ساعت پرواز با احتساب کلیه مخارج مربوط از سوی واحد سرویس‌دهنده‌تعیین و جهت
پرداخت به مرجع استفاده‌کننده ارسال و رونوشت آن به اداره کل تشریفات ریاست جمهوری
منعکس گردد.
‌ماده 5 - در صورت نیاز ضرورت استفاده از امکانات هوایی لشکری، موارد و نوع
استفاده از امکانات مذکور می‌باید با رعایت تدابیر و نظرات مقام معظم‌فرماندهی کل
قوا صورت گیرد.
‌ماده 6 - استفاده از امکانات ترابری هوایی کشور جهت امداد، کمک‌رسانی و انجام
عملیات اضطراری سوانح طبیعی، همچنین برنامه‌های عمرانی از این‌آیین‌نامه مستثنی
خواهد بود.
‌ماده 7 - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات
کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد‌تخلف از این
آیین‌نامه را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و
تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
‌ماده 8 - این آیین‌نامه پس از تصویب، لازم‌الاجراء و کلیه مقررات و دستورالعملهای
موجود در این زمینه که مفاد آن مغایر با این آیین‌نامه باشد لغو می‌گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد