تاریخ تصویب : 1371/04/17

انتصاب آقای غلامرضا صحرائیان به عنوان استاندار کرمانشاهان

‌انتصاب آقای
غلامرضا صحرائیان به عنوان استاندار کرمانشاهان
1371.04.17 - .20016ت174ه - 1371.04.28 - 478
&‌استخدام کشوری - تقسیمات کشوری و وظائف استانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.4.17 بنا به پیشنهاد وزارت کشور، و به استناد بند
(39 ماده واحده "‌قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین‌و مقررات مربوط
به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور" - مصوب 1360 - تصویب نمودند:
‌آقای غلامرضا صحراییان به عنوان استاندار کرمانشاهان منصوب گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد