تاریخ تصویب : 1398/03/22 شماره ابلاغیه : ۳۳۹۶۰/ت۵۶۱۹۶هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/03/25

تصویب نامه در خصوص اضافه شدن شرکت های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب»

شماره۳۳۹۶۰/ت۵۶۱۹۶هـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ تصویب نامه در خصوص اضافه شدن شرکت های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب» به فهرست شرکت های گروه (۱) فعالیت های اقتصادی موضوع پیوست شماره (۳) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد: شرکت های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب» زیر مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به فهرست شرکت های گروه (۱) فعالیت های اقتصادی موضوع پیوست شماره (۳) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ اضافه می گردد . معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد