تاریخ تصویب : 1373/11/05

اصلاح ماده 4 آیین نامه ثبت هواپیما و تبصره های آن مصوب 1343

‌اصلاح ماده
4 آیین‌نامه ثبت هواپیما و تبصره‌های آن مصوب 1343
1373.11.05 - .71444ت 413 ه - 1373.11.15 - 391
&‌هواپیمایی کشور
&‌وزارت راه و ترابری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.11.5 بنا به پیشنهاد شماره 15473.11 مورخ
1373.11.5 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (22) قانون "‌هواپیمایی‌کشوری" -
مصوب 1328 - تصویب نمود:
‌متن ماده (4) آیین‌نامه ثبت هواپیما و تبصره‌های آن - مصوب 1343 - به شرح زیر
اصلاح می‌شود:
4 - هواپیما ممکن است در موارد خاص باکسب مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری برای مدت
یک سال در داخل ایران بدون گواهینامه ثبت و تابعیت و علایم‌ثبت تابعیت ایرانی
پرواز نماید در این قبیل موارد اعطای مجوز موقت در دفتر مخصوص ثبت هواپیما که در
سازمان هواپیمایی کشوری موجود است درج‌می‌شود.
‌تبصره 1 - موارد خاصی را که هواپیما با مجوز مخصوص سازمان هواپیمایی کشوری بدون
دارا بودن گواهی‌نامه ثبت تابعیت و علایم ثبت تابعیت ایرانی در‌داخل کشور پرواز
می‌کند رأساً توسط سازمان هواپیمایی کشوری تعیین خواهد شد.
‌تبصره 2 - در مورد هواپیماهای استیجاری و اجاره به شرط تملیک مدت مذکور با تشخیص
وزیر راه و ترابری قابل تمدید خواهد بود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد