تاریخ تصویب : 1375/02/30

تبدیل روستاهای جوقین، قصبه، قصطانک و اسماعیل آباد از توابع بخش مرکزی تابع شهرستان شهریار در استان تهران به شهر وحیدیه

‌تبدیل روستاهای جوقین، قصبه،
قصطانک و اسماعیل‌آباد از توابع بخش مرکزی تابع شهرستان شهریار در استان تهران به
شهر‌وحیدیه
1375.02.30 - .2873ت15806ک - 1375.03.26 - 152
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.42.8571 مورخ 1374.8.1 وزارت کشور و به استناد
ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - و در اجرای ماده (4)
قانون مذکور و تبصره‌های ذیل و الحاق به آن تصویب نمودند:
‌روستای جوقین، قصبه، قصطانک و اسماعیل‌آباد از توابع بخش مرکزی تابع شهرستان
شهریار در استان تهران به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر وحیدیه شناخته‌شود.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.3.20 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد