تاریخ تصویب : 1375/02/30

اصلاحات تقسیماتی در دهستانهای استان کرمانشاه

‌اصلاحات تقسیماتی در
دهستانهای استان کرمانشاه
1375.02.30 - .2879ت14982ک - 1375.03.26 - 158
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 42.11959 مورخ 1374.2.4 وزارت کشور و به استناد
ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - و در اجرای ماده (19)
آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده تصویب نمودند:
‌اصلاحات زیر در دهستانهای استان کرمانشاه انجام تصویب نمودند:
1 - شهرستان اسلام‌آباد:
‌دهستانهای سنجبای و هفت آشیان از بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آباد منتزع و به بخش
مرکزی شهرستان کرمانشاه ملحق شوند.
2 - شهرستان قصر شیرین:
‌الف - مرکز دهستان نصرآباد تابع بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین از روستای سید سهراب
به روستای کورکهرک ملحق شود.
ب - روستاهای نصرآباد سید حاتم، نصرآباد پادشاه، نصرآباد سید خلیل، نصرآباد سید
احمد از دهستان نصرآباد بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین منتزع و به‌دهستان فتح‌آباد
همان بخش ملحق شوند:
3 - روستاهای باتمان و ده خرانی از دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان کامیاران
استان کردستان منتزع و به دهستان رازآور بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه‌استان
کرمانشاه ملحق شوند.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1375.3.20 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد