تاریخ تصویب : 1375/03/02

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور اتمام مرمتهای اصولی و تقویت و بازسازی اساسی ساختمان مجلس شورای ملی سابق

‌تأمین اعتبار و اختصاص
مبلغ یک میلیارد ریال به منظور اتمام مرمتهای اصولی و تقویت و بازسازی اساسی
ساختمان مجلس‌شورای ملی سابق
1375.03.02 - .22479ت16620ه - 1375.03.06 - 171
&‌بودجه - سازمانهای دولتی
&‌سازمان برنامه و بودجه - وزارت مسکن و شهرسازی
‌هیأت ویران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید
شماره 1136 - 04 ث102.373. مورخ 1375.2.24 سازمان‌برنامه و بودجه و به استناد
تبصره (6) قانون بودجه سال 1375 کل کشور، تصویب نمود:
‌مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503002 (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده
عمرانی) - موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال جاری - به منور اتمام‌مرمتهای اصولی و
تقویت و بازسازی اساسی ساختمان مجلس شورای ملی سابق، طی دو مرحله در اختیار وزارت
مسکن و شهرسازی قرار گیرد، تا پس از‌مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه
برابر مقررات مربوط هزینه شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد