تاریخ تصویب : 1375/03/02

برگزاری کنگره جهانی نفت توسط وزارت نفت

‌برگزاری کنگره جهانی نفت توسط
وزارت نفت
1375.03.02 - .914ت16621ه - 1375.03.06 - 171
&‌نفت و گاز - سازمانهای دولتی
&‌وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پیشنهاد شماره 241 - 17.8 مورخ
1375.2.1 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال‌نظارت بر
کاشه هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی" - مصوب 1370 - تصویب نمود:
‌برگزاری "‌کنگره جهانی نفت" توسط وزارت نفت، به روش پیش‌بینی شده در نامه یاد شهد
مجاز است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد