تاریخ تصویب : 1375/03/02

واگذاری حق استفاده از خانه مرحوم میرزا عبدالعظیم خان قریب واقع در گرگان از مالکیت نهاد ریاست جمهوری به فرهنگستان زبان و ادب فارسی

‌واگذاری حق استفاده
از خانه مرحوم میرزا عبدالعظیم‌خان قریب واقع در گرگان از مالکیت نهاد ریاست
جمهوری به فرهنگستان‌زبان و ادب فارسی
1375.03.02 - .23065ت16622ه - 1375.03.09 - 172
&‌معاملات و اموال دولتی
&‌نهاد ریاست جمهوری - فرهنگستان زبان و ادب فارسی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پیشنهاد شماره 277 مورخ 1375.2.19
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و به استناد ماده (114) قانون محاسبات‌عمومی - مصوب
1366 - تصویب نمود:
‌حق استفاده از خانه مرحوم میرزا عبدالعظیم خان قریب واقع در گرگان، که در مالکیت
نهاد ریاست جمهوری قرار دارد، به فرهنگستان زبان و ادب فارسی واگذار‌می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد