تاریخ تصویب : 1375/03/02

اجازه ترخیص یک دستگاه مینی بوس اهدایی به سازمان برنامه و بودجه

‌اجازه
ترخیص یک دستگاه مینی‌بوس اهدایی به سازمان برنامه و بودجه
1375.03.02 - .22012ت16582ه - 1375.03.13 - 172
&‌واردات و صادرات
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پیشنهاد شماره 567 - 578.94 - 102 مورخ
1375.2.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (14) قانون"‌چگونگی محاسبه و
وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی
وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها" - مصوب1371 - تصویب نمود:
‌ترخیص یک دستگاه مینی‌بوس اهدایی، موضوع نامه یاد شده، به صورت بدون انتقال ارز و
بدون رعایت شرط داشتن نمایندگی رسمی و سال ساخت، با رعایت‌سایر مقررات مجاز است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد