تاریخ تصویب : 1375/03/02

دستورالعمل چگونگی پرداخت فوق العاده جذب در سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد ریاست جمهوری

‌دستورالعمل چگونگی پرداخت فوق‌العاده جذب در سازمانهای برنامه و بودجه و امور
اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و نهاد ریاست جمهوری
1375.03.02 - .23608ت15623ه - 1375.03.20 - 178
&‌استخدام کشوری
&‌سازمان برنامه و بودجه - سازمان امور اداری و استخدامی کشور - بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران - نهاد ریاست جمهوری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.3.2 به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت - مصوب 1370 - دستورالعمل چگونگی پرداخت‌فوق‌العاده جذب در سازمانهای
برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
نهاد ریاست جمهوری را به شرح زیر‌تصویب نمود:
[z]‌دستورالعمل چگونگی پرداخت فوق‌العاده جذب در سازمانهای برنامه و بودجه و امور
اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌ریاست جمهوری
1 - مدیران کل، مشاوران معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، مشاوران
معاون رییس جمهور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور، مشاوران رییس کل
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیران گروه‌های تخصصی و مدیران کل نهاد ریاست
جمهوری، دبیران کمیسیونهای هیأت‌دولت، معاونان دفتر هیأت دولت و مشاغل همتراز تا
80% حقوق و فوق‌العاده شغل.
2 - مدیران امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشاوران معاونان سازمان برنامه و
بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مشاوران بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و مشاغل همتراز تا 70% حقوق و فوق‌العاده شغل.
3 - معاونان مدیران امور و رؤسای ستادها و بازرسی‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران، معاونان مدیران کل در نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و‌بودجه و سازمان
امور اداری و استخدامی کشور و مشاغل همتراز تا 65% حقوق و فوق‌العاده شغل.
4 - رؤسای ادارات و گروه‌ها در نهاد ریاست جمهوری و رؤسای گروه‌ها در سازمان
برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مسئولان پروژه و‌منطقه،
رؤسای بخشها و دوایر، کارشناسان (‌کارشناسانی که در گروه دوازده به بالا تخصیص
یافته‌اند)، سایر مشاغل مدیریتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و مشاغل همتراز تا
55% حقوق و فوق‌العاده شغل.
5 - بازرسان و محققان بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران، کارشناسان برنامه‌ریزی و
بودجه کشوری در سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان برنامه‌ریزی اداری و‌استخدامی
کشور در سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مشاغل همتراز تا 50% حقوق و
فوق‌العاده شغل.
6 - سایر مشاغل تخصصی و کارشناسی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان
برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نهاد ریاست‌جمهوری و مشاغل
همتراز تا 45% حقوق و فوق‌العاده شغل.
7 - سایر مشاغل تخصصی و تحقیقی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای دفاتر و
منشی مقامات دستگاه‌های مزبور و مشاغل همتراز تا 40%‌حقوق و فوق‌العاده شغل.
8 - کاردان برنامه‌ریزی و بودجه کشوری در سازمان برنامه و بودجه و کاردان
برنامه‌ریزی اداری و استخدامی کشور در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تا30%
حقوق و فوق‌العاده شغل.
‌تبصره 1 - فوق‌العاده جذب موضوع این تصویب‌نامه مشمول حداکثر حقوق مستخدمان شاغل
که هر سال از سوی هیأت وزیران تعیین می‌شود، نمی‌گردد.
‌تبصره 2 - از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه فوق‌العاده جذب موضوع مصوبات شماره
.35849ت 14579ه مورخ 1374.11.9 و شماره .21134ت 13443ه‌مورخ 1374.2.4 در مورد
متصدیان مشاغل فوق‌الذکر قابل پرداخت نمی‌باشد.
‌ماده 9 - این تصویب‌نامه از تاریخ 1375.1.1 لازم‌الاجرا است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد