تاریخ تصویب : 1375/03/02

تعیین نرخ ارز تحویلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که بورسیه نیستند لکن تعهد خدمت دارند

‌تعیین نرخ ارز تحویلی به دانشجویان شاغل به تحصیل
در خارج از کشور که بورسیه نیستند لکن تعهد خدمت دارند
1375.03.02 - .2732ت16630ه - 1375.03.21 - 179
&‌آموزش عالی - بانکی و پولی
&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان برنامه
و بودجه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی و به استناد قسمت (ب) بند(1) تبصره (40) قانون
بودجه سال 1375 کل کشور تصویب نمود: نرخ ارز تحویلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در
خارج از کشور که بورسیه نیستند لکن‌تعهد خدمت دارند (1750) ریال تعیین می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد