تاریخ تصویب : 1375/03/02

اجازه دریافت مبالغی در قبال برگزاری دوره های شبانه در مقطع کارشناسی ارشد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

‌اجازه دریافت مبالغی در قبال برگزاری دوره‌های
شبانه در مقطع کارشناسی ارشد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
1375.03.02 - .24136ت16268ه - 1375.03.29 - 179
&‌آموزش عالی - بودجه - درآمدهای اختصاصی دولتی و عوارض - سازمانهای دولتی
&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پیشنهاد شماره 15.6371.25814 مورخ
1374.11.18 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد بند (1)‌قسمت "‌الف" ماده (25)
قانون "‌وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین" - مصوب 1373 - تصویب
نمود:
‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌تواند در قبال برگزاری دوره‌های شبانه در مقطع
کارشناسی ارشد، مبالغی به شرح زیر دریافت کند:
‌شهریه ثابت در هر نیمسال تحصیلی 500.000 ریال
‌شهریه متغیر برای هر واحد درس نظری 37.500 ریال
‌شهریه متغیر برای هر واحد درس عملی عمومی 50.000 ریال
‌شهریه متغیر برای هر واحد درس اختصاصی 100.000 ریال
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد