تاریخ تصویب : 1398/04/02 شماره ابلاغیه : ۹۰۰۰/۳۳۷۳۱/۱۰۰ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/11

دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۰۱۲۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان»

شماره۹۰۰۰/۳۳۷۳۱/۱۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۱ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۰۱۲۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۹۰۰۰/۳۰۱۲۳/۱۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان در اجرای تبصره ماده۶ آیین­نامه­ اجرایی مراقبت­های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» به شرح مواد آتی است . ماده۱ـ­ معانی واژگان و اصطلاحات به­کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف.­ سازمان: سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب.­ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ. آیین­نامه: آیین­نامه­ اجرایی مراقبت­های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰؛ ت. مرکز مراقبت: مرکز مراقبت الکترونیکی موضوع بند پ ماده ۱ آیین­نامه؛ ث. واحد مراقبت مرکزی: یکی از واحدهای مراقبت کشور است که به صورت مرکزی کلیه زندانیان کشور را تحت نظارت قرار می­دهد . ج. طرح: طرح واگذاری تأمین تجهیزات و سامانه­ها و راه­اندازی فنی مراقبت الکترونیکی؛ چ. مجری: شخص حقوقی حقوق خصوصی اجراکننده­ طرح؛ ح. مددجو: افراد تحت نظارت سامانه­های الکترونیکی موضوع ماده ۲ آیین­نامه. ماده۲ـ­ قرارداد واگذاری طرح بین مرکز ، سازمان و مجری منعقد می­شود. مرکز و سازمان موظف است قرارداد را به نحوی تنظیم کند که شرایط حاکم بر مراقبت الکترونیکی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین­نامه رعایت گردد. ماده۳ـ­ مجری باید از لحاظ فنی و حفاظتی واجد شرایط زیر باشد: الف.­ دارای مجوز نظام صنفی رایانه­ای؛ ب.­ دارای توان مالی کافی برای اجرای طرح به تشخیص مرکز و سازمان؛ پ. دارای رتبه انفورماتیک مرتبط با موضوع؛ ت.­ تأیید صلاحیت از سوی حفاظت و اطلاعات سازمان . ماده۴ـ­ مجری موظف است پابندهای الکترونیکی به­کار گرفته شده در این طرح و امکانات لازم برای نظارت الکترونیکی بر مددجو را جهت اجرای مراقبت­های الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهد. ماده۵ ـ­ مجری موظف است خدمات آموزش فنی نحوه بهره­برداری از سامانه و تجهیزات را به سازمان ارائه کند. ماده۶ ـ­ مجری موظف است سازوکارهای امنیتی لازم برای سامانه را به­گونه­ای طراحی کند که حریم خصوصی مددجویان محفوظ باشد و اطلاعات مربوط به رصد مددجویان منتشر نگردد. ماده۷ـ­ به منظور توسعه طرح، مجری موظف است ۵ درصد از تعرفه دریافتی را تحت نظارت سازمان برای تجهیز اتاقهای مراقبت و حمایت از حسن اجرای فعالیت­های مراقبتی و نظارتی و خدمات آموزش فنی و حقوقی هزینه کند. ماده۸ ـ­ واحد مراقبت مرکزی تحت نظارت سازمان و با مساعدت مرکز تأسیس می­گردد. در هر یک از استان­ها که سازمان در آن استان اعلام آمادگی کند پس از تأمین فضای مناسب از طرف سازمان، مرکز موظف است نسبت به فراهم­آوری مقدمات لازم جهت راه­اندازی شبکه واحد مراقبت و تحویل آن به اداره کل مربوط اقدام نماید. ماده۹ـ نظارت بر تجهیزات مراقبت الکترونیکی، نصب و فک آن­ها بر عهده سازمان است. ماده۱۰ـ­ تعرفه بهره­برداری از پابند و میزان سقف وثیقه و هزینه تعویض و نصب آن به شرح زیر است که به پیشنهاد مرکز و سازمان و با تصویب رئیس قوه قضاییه در هر سه سال قابل تعدیل است. ۱ـ تعرفه­های استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی به ازای هر روز ۱۰۰/۰۰۰ ریال ۲ـ­ میزان وثیقه پابند -­ پابند ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال -­ حبس خانگی ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳ـ­ هزینه تجهیزات نصب و تعویض ۸۰۰/۰۰۰ ریال تبصره۱ـ­ در مدت مرخصی هزینه استفاده روزانه از مددجو اخذ نمی­گردد. تبصره۲ـ­ هزینه استفاده از پابند الکترونیک، ابتدای هر ماه به حسابی که مرکز مراقبت مشخص می­کند واریز می­شود. تبصره۳ـ­ با احتساب مبلغ نصب اولیه، هزینه ماه اول نباید از ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد. ماده۱۱ـ­ این دستورالعمل به پیشنهاد سازمان با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید . رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد