تاریخ تصویب : 1377/02/13

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی

‌آیین
نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی
1377.02.13 - .101737ت19008‌هـ - 1377.02.15 - 45
&‌وزارت دادگستری - وزارت امور اقتصادی ودارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
&‌حفاظت محیط زیست ـ وزارتخانه‌ها ـ سایر موارد ـ مدنی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.2.13 بنا به پیشنهاد شماره .2546‌هـ مورخ
1376.9.12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون الحاق‌یک تبصره به
ماده (1082) قانون مدنی - مصوب 1376 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح
زیر تصویب نمود:
"‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی"
‌ماده1- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین
میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال‌وقوع عقد
محاسبه و تعیین می‌نماید.
‌تبصره - در صورتی که روجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه
رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان‌عمل خواهد شد.
‌ماده2- نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:
‌متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر
مهریه مندرج در عقد نامه.
‌ماده3- در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت
مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
‌ماده4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می‌باشد:
‌الف - شاخصهای بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه
قضاییه قرار دهد.
ب- شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه وو
به قوه قضاییه اعلام نماید.
‌ماده 5- دادگاههاو ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه
رایج مطابق ماده (2) و درتعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس‌شاخصهای مقرر در
ماده (4) این آیین‌نامه اقدام نمایند.
‌ماده6- در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید
هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با‌زوجه‌است و در صورت صدور
حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسؤول پرداخت
هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و‌ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود .
‌ماده7- در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف
مهریه بر اساس این آیین‌نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری‌خواهد بود.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد