تاریخ تصویب : 1376/04/18

اعطای نشان دولتی درجه سوم سازندگی به آقای غلامرضا منوچهری اردستانی

‌اعطای نشان دولتی درجه سوم سازندگی به آقای غلامرضا منوچهری اردستانی
1376.04.18 - - - 397
‌شماره: .62234ت18391ک
‌تاریخ: 1376.5.11
‌ریاست ‌جمهوری ـ دفتر اعطای نشانهای دولتی
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون ارزیابی و تصویب نشانهای دولتی در جلسه مورخ 1376.4.18
با توجه به اختیار تفویضی هیأت‌وزیران(‌موضوع تصویبنامه شماره .37279ت201‌ه‍ مورخ
1373.5.25) و در اجرای آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی (‌موضوع تصویبنامه
شماره.12334ت335‌ه‍ مورخ 1369.8.30) تصویب نمودند:
‌با تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری نشان دولتی «‌درجه سوم سازندگی» به آقای
غلامرضا منوچهری اردستانی اعطا شود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.5.11 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد