تاریخ تصویب : 1397/12/27 شماره ابلاغیه : ۹۷/۵۳۱۹۰/۲۰/۱۰۰ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت­های سهامی برق منطقه­ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران وزارت نیرو وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۷/۵۳۱۹۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد: ماده (۶) اساسنامه شرکت­های سهامی برق منطقه­ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران به شرح زیر اصلاح می­شود: ۱ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای اصفهان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۹۹۰ر۲۸۱ر۷۳۸ر۶۱) ریال که به (۶/۱۷۳/۸۲۸/۱۹۹) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۲ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای تهران (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۲۱۰ر۷۱۴ر۶۷۸ر۱۳۱) ریال که به (۱۳/۱۶۷/۸۷۱/۴۲۱) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۳ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای باختر (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۷۷۰ر۱۲۸ر۳۶۲ر۴۸) ریال که به (۴/۸۳۶/۲۱۲/۸۷۷) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۴ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای زنجان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۸۱ر۴۰۸ر۲۱) ریال که به (۲/۱۴۰/۸۰۸/۱۰۰) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۵ ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای سمنان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۹۴۰ر۹۷۵ر۶۸۶ر۲۲) ریال که به (۲/۲۶۸/۶۹۷/۵۹۴) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۶ ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای سیستان و بلوچستان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۸۹۰ر۸۴۵ر۴۴۴ر۵۲) ریال که به (۵/۲۴۴/۴۸۴/۵۸۹) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۷ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای غرب (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۵۰۰ر۴۴۷ر۱۲۲ر۵۴) ریال که به (۵/۴۱۲/۲۴۴/۷۵۰) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۸ ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای فارس (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۲۱۰ر۸۳۳ر۷۳۹ر۱۰۳) ریال که به (۱۰/۳۷۳/۹۸۳/۳۲۱) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۹ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای کرمان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۵۲۰ر۷۳۴ر۴۸۴ر۳۷) ریال که به (۳/۷۴۸/۴۷۳/۴۵۲) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۱۰ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای مازندران (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۳۹۰ر۲۱۷ر۵۰۰ر۵۷) ریال که به (۵/۷۵۰/۰۲۱/۷۳۹) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۱۱ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای یزد (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۰۴۰ر۰۷۴ر۳۶۱ر۳۲) ریال که به (۳/۲۳۶/۱۰۷/۴۰۴) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۱۲ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای هرمزگان (تصویب­نامه شماره۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۵۰۰ر۲۵۶ر۷۵۲ر۶۷) ریال که به (۶/۷۷۵/۲۲۵/۶۵۰) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتـخصصی مدیریت تولید، انتـقال و توزیع نیـروی برق ایـران (توانیر) است. ۱۳ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای خراسان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۲۶۰۲/ت۳۷۶۸۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۵۷۰ر۰۲۵ر۲۲۵ر۸۳) ریال که به (۸/۳۲۲/۵۰۲/۵۵۷) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۱۴ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای آذربایجان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۲۶۴۸/ت۴۵۱۸۱هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۲۱۰ر۶۹۹ر۲۹۷ر۱۰۴) ریال که به (۱۰/۴۲۹/۷۶۹/۹۲۱) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شـرکت مادرتخصصـی مدیریت تولیـد، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۱۵ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای خوزستان(تصویب­نامه شماره۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۲۶۴۸/ت۴۵۱۸۱هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۸۳۰ر۲۲۷ر۶۸۱ر۱۲۷) ریال که به (۱۲/۷۶۸/۱۲۲/۷۸۳) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۱۶ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای گیلان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب­نامه­های شماره ۲۰۲۶۴۸/ت۴۵۱۸۱هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ و شماره ۶۷۴/ت۵۴۰۶۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۸): سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۸۸۰ر۵۴۹ر۲۴۰ر۲۷) ریال که به (۲/۷۲۴/۰۵۴/۹۸۸) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. ۱۷ـ شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران (تصویب­نامه شماره۳۲۱۶۴/ت۳۰۵۷۲هـ مورخ۱۳۸۳/۶/۳۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۷۲۳۰۴/ت۳۵۷۱۹هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱): سرمایه شرکت عبـارت است از مبلغ (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۱۰ر۱۳۱ر۱) ریال کـه به (۱۱۳/۱۶۱/۰۰۰) سهـم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیـم شده است و تمـاماً مـتعلق به شرکـت مادرتخـصصی مدیریت تولیـد، انتقال و تـوزیع نیروی بـرق ایـران (توانیر) است. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۳۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد