تاریخ تصویب : 1398/03/29 شماره ابلاغیه : ۳۹۰۳۲/ت۵۵۳۶۱هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/04

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فیروزه و تایباد

شماره۳۹۰۳۲/ت۵۵۳۶۱هـ ۱۳۹۸/۴/۴ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فیروزه و تایباد وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: ۱ـ روستاهای فرخار و چزک از دهستان سلطان‏آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان فیروزه ملحق می‏شود. ۲ـ روستاهای جمبرجوق و رباطی شاهزاده از دهستان مشکان بخش مشکان شهرستان خوشاب منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان فیروزه ملحق می‏شود. ۳ـ روستاهای پل‏بند و بهلول‏آباد از دهستان مالین بخش مرکزی شهرستان باخرز منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان دشت تایباد بخش میان ولایت شهرستان تایباد ملحق می‏شود. ۴ـ روستای استای از دهستان مالین بخش مرکزی شهرستان باخرز منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان کوهسنگی بخش میان ولایت شهرستان تایباد ملحق می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد