تاریخ تصویب : 1378/02/01

تعیین معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت حضور در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور در غیاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌تعیین
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت حضور در شورای عالی بیمه
خدمات درمانی کشور‌در غیاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
1378.02.01 - 76987 . ت 20929 هـ - 1378.02.09 - 162
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
&‌بهداشت و درمان ـ وزارتخانه‌ها
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.1 بنا به پیشنهاد شماره 47355 مورخ 1377.11.26
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون اجازه‌شرکت یکی از معاونان وزرا و
رؤسای سازمانهای مستقل در شوراها، شوراهای عالی و مجامعی که بر اساس قانون مرکب از
چند وزیر می‌باشند -‌مصوب 1373 - تصویب نمود:
‌در غیاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت یاد شده، جهت
حضور در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور - موضوع‌ماده (3) قانون بیمه همگانی
خدمات درمانی کشور - تعیین می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد