تاریخ تصویب : 1378/02/01

اجازه فروش کتب و نشریات اقتصادی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واریز وجوه حاصل به حساب در آمد عمومی کشور

‌اجازه فروش کتب و نشریات اقتصادی توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی و واریز وجوه حاصل به حساب در آمد‌عمومی کشور
1378.02.01 - 57076 .ت 20364 هـ - 1378.02.14 - 162
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
&‌آموزش عالی و تحقیقات ـ وزارتخانه‌ها ـ مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی ـ معاملات و
اموال دولتی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.1 بنا به پیشنهاد شماره 19285 وزارت امور
اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (70) قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت و مصرف
آن در موارد معین - مصوب 1373 - تصویب نمود.
1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است کتب و نشریات اقتصادی خود را به شرح
تعرفه پیوست ( ) به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌حساب در آمد عمومی کشور واریز
نماید.
2 - کتب و نشریات مذکور به دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی با تخفیفی معادل 20 تا 50 در صد فروخته‌می‌شود.
3 - نظر به اینکه نشریات مذکور به عنوان خدمات دولتی محسوب می‌شود کلیه انتشارات
(‌مجلات و کتابها) بر اساس قیمت تمام شده روز به فروش‌خواهد رسید.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد