تاریخ تصویب : 1378/02/01

اجازه برگزاری هم اندیشی توسعه زیر ساختهای روستایی توسط وزارت جهاد سازندگی

‌اجازه برگزاری هم اندیشی توسعه زیر ساختهای روستایی توسط وزارت جهاد سازندگی
1378.02.01 - 10715 .ت 20902 هـ - 1378.03.10 - 166
&‌وزارت جهاد سازندگی
&‌وزارتخانه‌هاـ کشاورزی و روستایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.1 بنا به پیشنهاد شماره 40995 . و مورخ
1377.11.26 وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال
نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب
نمود:
‌برگزاری هم اندیشی توسعه زیر ساختهای روستایی توسط وزارت جهاد سازندگی به روش پیش
بینی شده در نامه یاد شده مجاز است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد