تاریخ تصویب : 1398/04/17 شماره ابلاغیه : ۵۷۲۵۰/۳۰۰ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص پل دختر با سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره۵۷۲۵۰/۳۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص پل دختر با سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (موضوع مصوبه ۱۳۹۷/۷/۳۰) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان در اجرای جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ی کشور و با امعان نظر به مفاد نامه شماره ۳۵۴۸/۹۴۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸معاون محترم حقوقی رییس جمهور در این خصوص، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ با موضوع ابلاغ سیاست های شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در تهیه و تصویب طرح جامع شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷، مصوبه های مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ و ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان مبنی بر موافقت با الحاق اراضی پلاک های ثبتی ـ به ترتیب ـ پنجاه و نه و شصت اصلی از هشت اصلی به مساحت های هشت و چهار هکتار واقع در ضلع غربی و شرقی خیابان امام خمینی(ره) شهر پلدختررا مورد بررسی قرار داد و با ملاحظه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ کمیته فنی، مصوبات مزبور را جهت تأمین جایگزین املاک مسکونی واقع در بستر و حریم رودخانه کشکان و سایر مناطق آسیب پذیر در مقابل سیلآب، مطابق طرح جامع مصوب و با رعایت اصول و ضوابط ملاک عمل دستگاه های ذیربط، دارای مغایرت کلی با سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص نداد؛ فلذا ابلاغ و اجرا مصوبات مذکور بلامانع است . معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد