تاریخ تصویب : 1398/04/23 شماره ابلاغیه : ۵۰۰۳۷/ت۵۶۰۳۹هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/04/27

اصلاح تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵

شماره۵۰۰۳۷/ت۵۶۰۳۹هـ ۱۳۹۸/۴/۲۷ اصلاح تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۹۷۲۱۰۰/۳۲۹۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد: تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ به شرح زیر اصلاح می­شود: ۱ـ در بند (الف) ماده (۱)، مبلغ سی هزار (۰۰۰ر۳۰) ریال به مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ریال و مبلغ دویست هزار (۰۰۰ر۲۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال اصلاح می­شود . ۲ـ در بند (ب) ماده (۱)، مبلغ بیست و پنج هزار (۰۰۰ر۲۵) ریال به مبلغ چهل هزار (۰۰۰ر۴۰) ریال و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰) ریال به مبلغ پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) ریال اصلاح می­شود . ۳ـ در تبصره (۲) ماده (۱)، بعد از عبارت «جانبازان،» عبارت «خبرنگاران با کارت خبرنگاری،» اضافه و عبارت «خانواده های شهدا و بسیجیان» به عبارت «بسیجیان و خانواده های شهدا» اصلاح می­شود. ۴ ـ در ماده (۲)، واژه «معادل» به عبارت «صددرصد (۱۰۰%)» اصلاح می­شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد