تاریخ تصویب : 1398/04/26 شماره ابلاغیه : ۵۰۰۳۶/ت۵۶۷۹۸ک تاریخ ابلاغیه : 1398/04/27

تصویب نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار

شماره۵۰۰۳۶/ت۵۶۷۹۸ک ۱۳۹۸/۴/۲۷ تصویب نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۶ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند: ۱ـ آقای مصطفی خانزادی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال جایگزین آقای داود کرمی می­شود. ۲ـ آقای ناصر آخوندی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال جایگزین آقای احمد نفیسی می­شود. ۳ـ آقای محمداکبر چاکرزهی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای محمدیونس حقانی می­شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد