تاریخ تصویب : 1380/12/19

تصویب نامه راجع به سهام قابل فروش یکصد و هشتاد و نه (189) شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی

‌تصویب‌نامه راجع به سهام قابل فروش یکصد و هشتاد و نه
(189) شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی
1380.12.19 - 1905
‌نقل از شماره 16622-1380.12.28 روزنامه رسمی
‌شماره .58566 ت26148‌هـ 1380.12.22
‌تصویب‌نامه راجع به سهام قابل فروش یکصد و هشتاد و نه (189) شرکت متعلق به سازمان
خصوصی سازی
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.12.19 بنا به پیشنهاد شماره 76093 مورخ 1380.12.19
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «‌الف»‌ماده (14) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
‌سهام قابل فروش یکصد و هشتاد و نه (189) شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی متضمن
برنامه زمان بندی و روش فروش آنها به شرح جداول‌پیوست تعیین می‌شود.
‌معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
(‌جدول: مجموعه سالانه قوانین - صفحه 1905 تا 1911)

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد