تاریخ تصویب : 1380/07/04

تصویب نامه در مورد تعیین استاندار کرمانشاه

‌تصویب‌نامه در مورد تعیین
استاندار کرمانشاه
1380.07.04 - 1193
‌نقل از شماره 16491-1380.07.18 روزنامه رسمی
‌شماره .31957ت25261‌هـ 1380.07.10
‌تصویب‌نامه در مورد تعیین استاندار کرمانشاه
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.07.04 بنا به پیشنهاد شماره 63271.1 مورخ
1380.06.26 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون‌راجع به حذف عبارت
فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور -
مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای احمد ترک نژاد به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می‌شود.
‌معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف


1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد