تاریخ تصویب : 1398/04/27 شماره ابلاغیه : ۵۶۰۳۹/۵۲۶۲۶ تاریخ ابلاغیه : 1398/05/01

اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۶۰۳۹/۵۰۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷

شماره۵۶۰۳۹/۵۲۶۲۶ ۱۳۹۸/۵/۱ اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۶۰۳۹/۵۰۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نظر به اینکه در بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۰۰۳۷/ت۵۶۰۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ عبارت «و عبارت «و سایر خریدهای گروهی ده نفر و بیشتر مشمول تخفیف پانزده درصد (۱۵%)» بعد از عبارت «به صورت نیم بها» اضافه «قبل از واژه» می شود.» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد