تاریخ تصویب : 1398/05/05 شماره ابلاغیه : ۹۰۰۰/۴۸۲۳۰/۱۰۰ تاریخ ابلاغیه : 1398/05/06

اصلاحیه آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین

شماره۹۰۰۰/۴۸۲۳۰/۱۰۰ ۱۳۹۸/۵/۶ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۰۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث شماره۹۰۰۰/۴۸۰۹۹/۱۰۰ ۱۳۹۸/۵/۵ اصلاحیه آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین به منظور افزایش دقت و سرعت در انجام وظایف اداره کل حقوقی آیین نامه کارگروه های (کمیسیون های) مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۵ به شرح زیر اصلاح می شود: ماده۱ـ ماده ۲ آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود: کارگروه های (کمیسیون های) مشورتی دائمی عبارتند از: ۱ـ کارگروه قوانین مدنی و ثبت ۲ـ کارگروه آیین دادرسی مدنی ۳ـ کارگروه قوانین جزائی ۴ـ کارگروه آیین دادرسی کیفری ۵ ـ کارگروه قوانین عمومی و بین الملل ۶ ـ کارگروه قوانین تجاری ۷ـ کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی ۸ ـ کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا مدیرکل حقوقی می تواند در موارد لزوم کارگروه های فرعی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحب نظران ذی صلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید. تبصره ـ در صورت تراکم کار هر یک از کارگروه های دائمی بنا به پیشنهاد مدیرکل حقوقی و تأیید معاون حقوقی قوه قضائیه تشکیل کارگروه دوم هر یک از کارگروه های مذکور در این ماده با رعایت سایر مواد این آیین نامه بلامانع است. ماده۲ـ ماده ۳ آیین نامه به شرح زیر می شود: ماده۳ـ هرکارگروه از هفت عضو تشکیل می شود. اعضای کارگروه ها از سوی رئیس قوه قضائیه و در صورت تفویض اختیار به معاون حقوقی از سوی وی، به مدت سه سال منصوب خواهند شد. حداقل یک نفر از اعضای هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقی (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و یک نفر دیگر از قضات اداره کل تدوین لوایح و آیین نامه ها (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و حتی الامکان یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های تراز اول کشور که حداقل دارای رتبه دانشیاری باشد و بقیه اعضای کارگروه از قضات دارای گروه نه به بالا انتخاب می شوند. ماده۳ـ ماده ۷ آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود: وظایف هر یک از کارگروه های دائمی به شرح زیر است: الف ـ کارگروه قوانین و ثبت: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی و ثبتی ب ـ کارگروه آیین دادرسی مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی مدنی ج ـ کارگروه قوانین جزایی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای اختصاصی هـ ـ کارگروه قوانین عمومی و بین الملل: بررسی و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسی، امور مربوط به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، موارد مربوط به حقوق بین المل، قوانین اداری و استعلام های غیر قضائی و اموری که از طرف اداره کل یا ریاست قوه قضائیه ارجاع می شود. و ـ کارگروه قوانین تجاری: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین تجاری ز ـ کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین خانواده و امور حسبی ج ـ کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجراء: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا تبصره ـ در صورتی که استعلام های ارجاع شده به یک کارگروه متراکم باشد مدیرکل می تواند استعلام های جدید را بدون رعایت تقسیم کار مذکور در این ماده به کارگروهی که مصلحت می داند ارجاع نماید. ماده۴ـ این اصلاحیه در ۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد