تاریخ تصویب : 1381/11/30

اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان

اصلاحات‌تقسیماتی در استان خراسان

‌شماره : .53456ت27257‌ه‍

‌تاریخ : 1381.12.07
‌وزارت کشور
‌وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات وزیران در جلسه مورخ 1381.12.18 بنا به
پیشنهاد شماره1.4.42.57132 مورخ 1381.6.27 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره
.58538ت26118‌هـ مورخ1380.12.22 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ اصلاحات‌تقسیماتی زیر را در استان خراسان تصویب نمودند:
‌الف ـ در شهرستان نیشابور:
1ـ دهستان برزنون به مرکزیت روستای برزنون مشتمل بر روستاها مزارع و مکان‌های:
1ـآرمدک 2ـ آغل بزنقوره 3ـ الله آباد 4ـ امامزاده حسین اصغر 5ـ باریک آب 6ـ برزنون
7ـ بینوا 8ـ تخته مشک9ـ ته دره 10ـ به منگان 11ـ نیران 12ـ چشمه 13ـ خواجه حسن 14ـ
خیر آباد 15ـ درمانگاه برزنون 16ـ درویش‌علی مقری 17ـ دیلق 18ـ رستم آواه 19ـ زهان
21ـ سرخ چشمه 22ـ سعدی 23ـ سلمه کاربز 24ـ سه چاه 25ـ‌شاداب 26ـ شباغوتی 27ـ
شترسنگ 28ـ عشرت آباد 29ـ قاسم آباد 30ـ قره گل 31ـ قره مراد 32ـ رضاآباد
33ـ‌کارجی 34ـ کلاته آقا خودرو 35ـکلاته آقامحمد 36ـ کلاته حاجی 37ـ کلاته حاجی
غلامعلی 38ـ کلاته محمد39ـ کلاته صدوقی 40ـ کلاته موسی 41ـ کلوتی 42ـ کلوخی سفلی
43ـ کلوخی علیا44ـ کوره ایوب 45ـ گاوکش46- گرجی دره 47 ـگرجی کو48ـ مورفی 49ـ
موزائیک سازی اطمینان 50ـ نهربند 51ـ یکه لنگه.
‌مطابق نقشه 1250000 ضمیمه که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت می‌باشد، در تابعیت
بخش سرولایت‌شهرستان نیشابور ایجاد و تاسیس گردد.
2ـ دهستان بینالود از بخش سرولایت شهرستان نیشابور منتزع و مطابق نقشه 1250000
ضمیمه که تأیید شده به‌مهر دفتر هیات دولت می‌باشد به بخش جلگه شهرستان نیشابور
الحاق گردد.
ب ـ در شهرستان بیرجند:
1ـ روستاها، مزارع و مکان‌های زیر 1ـ اکروک 2ـ بربرآباد 3ـ بند نصر آباد 4ـ پرواز
5ـ تلک زیدر 6ـ جیک علیا 7ـ‌جیک سفلی 8ـچشمه برزو 9ـ چشمه گاو 10ـ چاه پلنگی 11ـ
چاه سرخ 12ـ حبیبیان 13ـ حسین آباد زیدر14ـحوض سفید 15ـ حوض آب انبار 16ـ دیمنجان
17ـ داجدان 18ـ رود آب 19ـ رامنگان 20ـزیدر 21ـ زیدر‌ملک 22ـ سادون گوسفند23ـ
سوران 24ـ شخندوک 25ـ غرق بالا26ـ غرق پایین 27ـ کلاته لطف الله 28ـ کلاته‌مزار
29ـ کلاته ابولی 30ـ کلاته ملاعلی 31ـ کاوان 32ـ گل نی 33ـگلنام علیا 34ـ گلنام
سفلی 35ـ محمد آباد 36ـ‌مرزه سفلی 37ـ مرزه علیا 38ـ مزار زیدر 39ـ مزار شیخ صالح
40ـ معدن منیزیم نصر آباد 41ـ نصر آباد 42ـ نوزاد43ـ هشتوگان از دهستان عربخانه
بخش شوسف شهرستان نهبندان منتزع و مطابق نقشه 1250000 ضمیمه که‌تأیید شده به مهر
دفتر هیات دولت می‌باشد، به دهستان نهارجان بخش سربیشه شهرستان بیرجند الحاق گردد.
2ـ روستاها مزارع و مکان‌های زیر از دهستان مود بخش مرکزی شهرستان بیرجند منتزع و
مطابق نقشه1250000 ضمیمه که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت می‌باشد، به دهستان
باقران بخش مرکزی شهرستان‌بیرجند الحاق گردند.
1ـ اندرک 2ـ اکبر آباد 3ـ النگ بالا4ـ النگ سرتپه 5ـ النگ حسین ملک 7ـ النگ لوخ 8ـ
اسناد 9ـ النگ‌سینجا10ـ النگ سر تخت 11ـ امروتک 12ـ آب گلنج 13ـ النگ ریز 14ـ برزج
15ـ بیجار 16ـ باغ بستان 17ـ بقیاج18ـ تخت 19ـ پشت تنگ بالا20ـ پشت تنگ پایین 21ـ
تک چاه 22ـنیران 23ـ تک چشمه 24ـ تک کفکی 25ـ تیغ‌بر 26ـ تنگل باخو 27ـ تک سیاه
28ـ تک بر 29ـتک نرم 30ـ تریزک 31ـ تریز علیا32ـ تک بقیاج 33ـ تک در بتوک34ـ تک
مرزک 35ـ تک راه 36ـ تک علی محمد علیا 37ـ تک میانی 38ـ تک میان باخون 39ـ تک شاه
محمد 40ـ‌تک ماه روشن 41ـتک کماهی دره 42ـ تک بیدتی 43ـ تک پدلی 44ـ تک زرد 45ـ تک
ملی 46ـ تک فال چرخ 47ـ‌تک جارویی 48ـ تک قاسم 49ـ تک حمام 50ـ چشمه برج 51ـ چاچ
52ـ چهکندوک 53ـچشمه نی 54ـ چشمه‌لاخ زرد 55ـ چشمه محمد بیک 56ـ چیلاقان 57ـ چشمه
حسین 58ـ چشمه ته بستان -59 چشمه بقیاج 60ـ‌چشمه یابی 61ـ چشمه علی ابراهیم 62ـ
چشمه آب 63ـچشمه راه النک 64ـ حاجی رضا علیا 65ـ حسین آباد‌نوفرست 66ـ حاجی رضا
68ـ حسین آباد 69ـ خراشاد 70ـ خارستان 71ـ فریز مرغ 72ـ خوران عشق 73ـ خیر‌آباد
74ـ خونیک 75ـدوزخ دره 76ـ دره بیجار 77ـ دارنج علیا 78ـ دارنج سفلی 79ـ رحیم آباد
80ـ
رودگز 81ـ‌زنج 82ـزاریز 83ـ زیر کوه 84ـ سر درود 85ـ سرچشمه 86ـ سنگ اسبی 87ـ سفید
سنگ 88ـ شغال دان 89ـ‌شمس آباد 90ـ شیخ علی 91ـ علی آباد 92ـ عشق آباد 93ـ عابدی
94ـ علی آباد 95ـ‌عبدل آباد 96ـ 96ـ علی آباد97ـ عقه 98ـ علی سعید 99ـ قدبدی 100ـ
قلندر 101ـ قاسم خان 102ـ قل سید 103ـ کوچ 104ـ کفکی 105ـ‌ کلاته علی حسن 106ـ
کلاته عبدل 107ـ کلاته نو 108ـ کلاته حاجی رضا 109ـ کلاته علی ابوطالب 110ـ
کلاته‌حسین یزدی 111ـ کلاته همت 112ـ کلاته آقا 113ـکلاته حسین 114ـ کلاته کربلایی
محمد 115ـ کلاته حسین‌سفلی 116ـ کلاته حسین علیا 117ـ کلاته کربلایی حاجی 118ـ
کلاته جعفر 119ـ کلاته بازرجان 120ـ کلاته رضا‌قلی 121ـکلاته نصراله 122ـ کلاته
صالحی سفلی 123ـ کلاته صالحی علیا 124ـ کلاته رضا 125ـکلاته رضوی126ـ کلاته حسن
127ـ کلاته کربلایی حسن 128ـ کلاته تاج کوه 129ـ کلاته تاج کوه 130ـ کلاته باقر
131ـ کلاته‌جعفر 132ـ کلاته میر حسین 133ـ کلاته آقا محمد خان 134ـکلاته آقا محمد
خان سفلی 135ـ کلاته احمد بیک136ـ کلاته عباس 137ـ کلاته عبادی 138ـکلاته خسرو
139ـکلاته غلامرضا 140ـ کلاته کربلایی حسین راد141ـ کلاته سید جواد 142ـ کلاته
کربلایی حسن 143ـ کلات
ه حاج میر حسین 144ـ کلاته علی 145ـ کلاته صادقی146ـکلاته علی حسین 147ـ کلاته
حسین 148ـ کلاته سنگ سفید فاضل 149ـ کلاته عباسی 150ـ کلاته خان151ـ کلاته مدقلی
152ـ کلاته غلامعلی 153ـ کلاته سفید سنگ 154ـ کلاته پلنگ آب 155ـ کلاته
سلیمی156ـ‌کلاته استاد علی 157ـ کلاته حاجی ابراهیم 158ـ کلاته حاج شیخ 159ـ کلاته
میربلا160ـکلاته مزار 161ـ کلاته‌راعبی 162ـ کلاته علی قاسم 163ـ گرگ آباد 164ـ گل
قری 165ـگاو داری فرشاد 166ـ گدار سیاه 167ـ گل‌گیسی 168ـ گلمکان 169ـ گل آباد
170ـ گریه علیا 171ـ لاخ زرد 172ـ ملک آباد 173ـ مرغداری بیرجندی174ـ مرغداری
نوفرستی 175ـ مرغداری خراشدی 176ـ مرغداری نصر آبادی 177ـ مرغداری پرویز فرید178ـ
ملاغلام 179ـ مرغداری حسین گوجکی 180ـ میر قیس 181ـ مزرعه آخوند 182ـ موش‌آباد
183ـ مزرعه‌محمد شریف 184ـ مرغداری فرساد 185ـ متالیان 186ـ نصرآباد 187ـنوفرست
188ـ ناصر آباد 189ـ‌نوسنگولان 190ـ نوکریمی191ـ نوگک 192ـ نولبافان 193ـ ولی آباد
194ـ یک درخت 195ـ یکه درخت 196ـ‌ییلاق سفید سنگ 3ـ دهستان مود از بخش مرکزی
شهرستان بیرجند منتزع و مطابق نقشه 1250000 ضمیمه که‌تأیید شده به مهر دفتر هیات
دولت می‌باشد،‌به بخش سر بی
شه شهرستان بیرجند الحاق گردد.
4ـ بخش مود به مرکزیت روستای مود از ترکیب دهستان‌های مود و نهار جان در تابعیت
شهرستان بیرجند ایجاد‌و تاسیس گردد.
5 ـ شهرستان سر بیشه به مرکزیت شهر سر بیشه از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان
خراسان ایجاد و‌تاسیس گردد.
‌الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر سربیشه شامل دهستان‌های درج و مومن آباد ب ـ بخش
مود 6ـ با تصویب‌محدوده دهستان مندرج در بند (‌الف ـ 1) این تصویبنامه چنانچه
روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست‌اسامی نقاط مندرج در نقشه و کروکی‌های
ضمیمه و در محدوده آن ملاحظه شود و یا در آینده در آن به وجود آید در‌حوزه و
تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1381.12.27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد