تاریخ تصویب : 1383/03/04

اجازه برگزاری همایش گردهمایی نقش زبان در گفتگوی تمدنها توسط دانشگاه اصفهان

اجازه برگزاری همایش گردهمایی نقش زبان در
گفتگوی تمدنها توسط‌ دانشگاه اصفهان

شماره‌ : .1926ت 30280 ه¨

تاریخ : 1383.03.04
وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.30 بنا به پیشنهاد شماره 16.11864 مورخ 1382.12.9
وزارتعلوم‌، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال
نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور وجلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370 ـ تصویب
نمود:
1 ـ برگزاری همایش گردهمایی نقش زبان در گفتگوی تمدنها توسط دانشگاه اصفهان از محل
اعتبارات ریالی‌دستگاه مربوط مجاز است‌.
2- دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این
امر اختصاص یافته‌است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد