تاریخ تصویب : 1398/05/27 شماره ابلاغیه : ۶۶۶۱۳/ت۵۶۸۷۵هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/05/30

تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

شماره۶۶۶۱۳/ت۵۶۸۷۵هـ ۱۳۹۸/۵/۳۰ تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی وزارت دادگستری ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۹۸۳۳/۵۶۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷ اضافه می شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد