تاریخ تصویب : 1382/03/04

تعیین کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد عوارض آموزش و پرورش جهت اجرا تا پایان سال 1381 به شرح فهرست پیوست

تعیین کالاهای مشمول معافیت از پرداخت‌ دو درصد عوارض آموزش و پرورش ‌جهت اجرا
تا پایان سال 1381 به شرح‌ فهرست پیوست‌

شماره‌ : .8360ت‌28382هـ

تاریخ‌ : 1382.03.04
وزارت صنایع و معادن
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد شماره 102327 مورخ 1382.2.22
وزارت‌صنایع و معادن و به استناد بند (و) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع
نساجی کشور - مصوب‌1380- تصویب نمود:
کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد (2%) عوارض آموزش و پرورش جهت اجرا تا
پایان سال1381 به شرح فهرست پیوست (1)تعیین می‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - فهرست مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد