تاریخ تصویب : 1382/03/04

اجازه مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست پیوست

اجازه مصالحه متعهدان ارزی موضوع‌ فهرست پیوست‌

شماره‌ : .8819ت‌28677هـ

تاریخ‌ : 1382.03.04
وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد شماره .634هـ مورخ 1382.2.23
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران‌تصویب نمود:
مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست پیوست‌(1) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت
می‌باشد، بارعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - فهرست مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد