تاریخ تصویب : 1385/02/28

موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 در مرکز استان مرکزی نسبت به اقدامات وزارت نیرو در این استانشماره مصوبه: 26872
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد موافقت نمود:
‎‎‎وزارت نیرو موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
‎‎‎الف- افزایش اعتبار سد و خط انتقال سد کمال صالح در لایحه متمم بودجه سال 1385
( به منظور تسریع در بهره برداری از سد مذکور و تأمین آب شرب اراک ) و پیش بینی
800 میلیارد ریال

اعتبار (حداقل 400 میلیارد ریال برای تکمیل سد و خط انتقال طی دو سال) در لایحه
بودجه سال 1386. تمهیدات لازم برای استفاده از فاینانس جهت تأمین تجهیزات طرح
مذکور توسط وزارت نیرو

تأمین می گردد.
ب-انجام مطالعات تأمین آب شرب (افق سال1410) شهرهای ساوه، محلات، دلیجان و نیم ور
(تحت پوشش طرح) از محل افزایش تخصیص انتقال آب از سرشاخه های دز تا پایان سال
1386.
‎‎‎ج- پیش بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه متمم بودجه سال 1385 برای تکمیل پروژه
فاضلاب شهرهای اراک و ساوه و در صورت توان اجرایی در طرح، نسبت به استفاده از
فاینانس برای اتمام

پروژه مذکور اقدام گردد.
ح- احداث دو نیروگاه 500 مگاواتی با سرمایه گذاری بخش غیردولتی با استفاده از سوخت
مایع (نفت کوره) در شهرستانهای ساوه و خمین.
‎‎‎د- افزایش اعتبارات ردیف بند الف تبصره 3 قانون بودجه برای تأمین اعتبار مورد
نیاز احداث سدهای خاکی استان مرکزی در متمم لایحه بودجه سال 1385 .
ز- بررسی و اقدام درخصوص سالم سازی آب شرب شهر تفرش .
‎‎‎ه- افزایش برای اجرای طرح مجتمع های آبرسانی روستایی استان مرکزی در سال 1385،
مبلغ 5 میلیارد ریال از اعتبارات وزارت نیرو و 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات
استانی به این طرح

اختصاص می یابد.
‎‎‎و- افزایش اعتبار طرح آبرسانی میان مدت شهر ساوه در لایحه متمم بودجه سال
1385.
2.وزارت نیرو اعتبار مورد نیاز سد نیشهر در شهرستان خمین را پس از طی مراحل قانونی
موضوع آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در لایحه بودجه سال 1386
پیش بینی

نماید.

1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد